1. Regulamin

1.1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: https://301carats.com (dalej również jako: "301 Carats").

1.2. Operator – CONCILIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Cyfrowej 6, 71-441 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000505574, posiadająca NIP: 8513175192, REGON: 321503534, kapitał zakładowy 50.000 zł. Kontakt z Operatorem office@concilia.com.pl. Operator jest właścicielem Sklepu i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

1.3. Klient – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych uzyskująca świadczenie usług na zasadach opisanych w Regulaminie, korzystająca ze Sklepu. Klient może być (1) konsumentem, czyli osobą fizyczną korzystającą z Sklepu bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź (2) przedsiębiorcą, w tym osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu w zw. z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz umowa zawarta ze Sklepem nie posiada dla niej charakteru zawodowego. (3) przedsiębiorcą, w tym osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu w zw. z prowadzoną działalnością gospodarczą, a umowa zawarta ze Sklepem posiada dla niej charakter zawodowy.

1.4. Dane – dane Klientów, w tym o charakterze osobowym, przetwarzane w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

1.5. Panel Klienta – miejsce, w którym Klient ma możliwość wyświetlenia diamentów zakupionych w Sklepie.

1.6. Regulamin – niniejszy dokument.

1.7. RODO  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

2. Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Sklepu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna dla korzystania z Sklepu.

3. Charakterystyka Sklepu i świadczonych usług

3.1. Usługi oferowane przez niniejszy Sklep skierowane są do Klientów, którzy chcą nabyć diamenty bezpośrednio od Operatora.

3.2. Kolorystyka i wygląd produktów prezentowanych w Sklepie mogą odbiegać od rzeczywistości – z powodów ograniczeń technicznych związanych z odtwarzaniem barw na sprzęcie komputerowym.

3.3. Operator ma prawo posługiwać się podwykonawcami przy świadczeniu usług w Sklepie.

4. Wymagania techniczne

Prawidłowe korzystanie ze Sklepu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Sklepu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji.

5. Zasady korzystania ze Sklepu

5.1. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

5.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

5.3. Klient nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych usług do świadczonych przez Operatora jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

5.4. Klient zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania ze Sklepu innym Klientom.

5.5. Klient nie może zamieszczać w Sklepie treści bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności: treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

6. Rejestracja i zakupy w Sklepie

6.1. Klient ma możliwość bezpośredniego zakupu w Sklepie diamentów.

6.2. Zakup diamentu polega na:

1) wyborze produktu ze strony Sklepu,

2) dodaniu do koszyka,

3) podaniu danych do wysyłki,

4) wybraniu formy płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora.

 

6.3. W koszcie transportu zakupionego produktu zawarte jest ubezpieczenie na czas wysyłki.

6.4. Klient uprawniony jest do skorzystania z następujących opcji uiszczenia zapłaty za diament:

a) zapłata całej należności niezwłocznie po złożeniu zamówienia;

b) uiszczenie zadatku w wysokości 10% ceny diamentu (plus VAT) po złożeniu zamówienia. Pozostałą część kwoty Klient zobowiązany jest uiścić w ciągu 72 h od momentu otrzymania informacji, za pośrednictwem wiadomości e-mail od Sklepu, że diament został przygotowany do wysłania na wskazany w zamówieniu adres. Nieopłacenie we wskazanym terminie pozostałej części kwoty skutkować będzie utratą wpłaconego zadatku.

6.5. Skorzystanie z opcji wskazanej w pkt 6.4. lit. b) powyżej jest możliwe tylko dla usługi sprzedaży diamentów oznaczonych w ofercie Sklepie jako dostępne do wysłania powyżej 7 dni roboczych.

6.6. Po dokonaniu wyboru formy płatności Klient zostaje przekierowany do strony płatności. Po dokonaniu płatności Operator otrzymuje potwierdzenie zapłaty i wysyła do Klienta potwierdzenie zakupu. Po tym następuje wysyłka zakupionego diamentu do Klienta.

6.7. Sposoby płatności, a także sposoby i ceny dostaw dostępne są na stronach Sklepu.

6.8. Podane ceny produktów są cenami netto.

6.9. Zakup diamentu możliwy jest po dokonaniu rejestracji w Sklepie, która może odbyć się wyłącznie przed zakupem. W procesie założenia konta Klient proszony jest o podanie następujących danych, w przypadku:

Osób fizycznych:

 • imienia i nazwiska;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu (opcjonalnie);
 • data urodzenia;
 • adresu zamieszkania (kraj, miasto, ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy);
 • oraz hasła.

Osób prawnych: 

 • firmy i siedziby;
 • danych adresowych;
 • NIP;
 • numeru KRS lub innego numeru identyfikacyjnego właściwego dla danego kraju;
 • imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz adresu e-mail osoby składającej zamówienia w imieniu osoby prawnej;
 • imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz adresu e-mail osoby składającej zamówienia w imieniu osoby prawnej;
 • numeru telefonu (opcjonalnie);
 • oraz hasła.

6.10. Klient zobowiązany jest podać podczas rejestracji swoje prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

6.11. Klikając w przycisk „Zamawiam i płacę” Klient potwierdza, że chce dokonać zakupu w Sklepie z obowiązkiem zapłaty.

6.12. Do złożenia zamówienia w Sklepie wymagane jest podanie oprócz danych wskazanych w pkt 6.9. powyżej dodatkowo numeru telefonu kontaktowego, adresu dostawy (jeżeli jest inny niż wskazany w formularzu rejestracji). W przypadku, jeżeli transakcję w imieniu Spółki zawiera osoba, nieujawniona w rejestrze handlowym jako osoba uprawniona do reprezentacji Spółki: skan pełnomocnictwa uprawniającego do zawarcia umowy oraz wyciąg z właściwego dla danego kraju rejestru handlowego.

6.13. Do założenia konta konieczna jest akceptacja Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności Sklepu.

6.14. Klient przy okazji rejestracji ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, a co za tym idzie zgody na przesyłanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji handlowej.

6.15. Klient posiadający konto w Sklepie ma możliwość wyświetlenia w Panelu klienta diamentów zakupionych w Sklepie.

6.16. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towaru mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Operator dołożył wszelkich starań, aby prezentacja diamentów w specjalnych grafikach, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz zdjęć Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.

6.17. Sprzedawane diamenty są naturalne i pochodzą ze źródeł legalnych, niezaangażowanych w finansowanie konfliktów, w zgodzie z Rezolucjami ONZ.

6.18. Sprzedawane diamenty są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Unii Europejskiej. Każdy z kamieni posiada certyfikat autentyczności, wystawiony przez jedną z instytucji: IGI (International Gemological Institute), GIA (Gemological Institute of America) lub HRD (HRD Antwerp).

6.19. Wysyłka produktów odbywa się pod adresy znajdujące się na terytorium państw, które zostały wskazane przez Operatora i w stosunku do których podano odrębny koszt dostawy.

6.20. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Operatora. Operator nie odpowiada za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia produktu.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy

7.1. Moment założenia przez Klienta konta w Sklepie jest równoznaczny z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej także: „umowa o prowadzenie konta w Sklepie”).

7.2. Podczas zawierania umowy o świadczenie usług ze Sklepem Klient będący konsumentem akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy i żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem w trybie wyżej wymienionej ustawy.

7.3. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w Sklepie w każdym czasie bez podania przyczyn wysyłając stosowne oświadczenie na adres email Operatora. Nie uchybia to możliwości odstąpienia lub reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.4. Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez konieczności podawania przyczyny. Klient zostaje poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty email przypisanej do jego konta.

7.5. Za moment zawarcia Umowy sprzedaży diamentu przez Strony uważa się moment otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia transakcji.

7.6. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem na odległość w terminie 14 dni. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli w posiadanie produktu.

7.7. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail office@concilia.com.pl bądź pocztą tradycyjną.

7.8. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi będącemu konsumentem, wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt 7.9. poniżej. 301 Carats wstrzyma się ze zwrotem płatności, które otrzyma Klient do chwili otrzymania z powrotem zakupionego diamentu wraz z załączonym certyfikatem.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki do Sklepu.

7.10. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.11. Klient ma obowiązek zwrócić (odesłać) rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Blokada konta

8.1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z treści Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

8.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, naruszenia przepisów prawa lub w inny sposób naruszających dobra prawnie chronione, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta, zablokowania dostępu Klienta do niektórych usług dostępnych w Sklepie, a w szczególnie rażących przypadkach - bezpowrotnego usunięcia Konta Klienta, w przypadku bezskutecznego uprzedniego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie Konta Klienta oraz zablokowanie dostępu Klienta do niektórych usług dostępnych w Sklepie może być, według uznania Operatora, zastosowane na czas określony lub do odwołania.

8.3. Usunięcie konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. O fakcie zablokowania konta, dostępu do niektórych usług lub usunięcia konta, Klient jest powiadamiany na aktualny adres e-mail.

9. Odpowiedzialność prowadzącego sklep

9.1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

9.2. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Klient przegląda strony Sklepu, niektóre funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne.

9.4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu w każdym czasie w celach konserwacji, aktualizacji i technicznego udoskonalania sprzętu lub rozszerzania zawartości Sklepu, o czym poinformuje uprzednio na stronie internetowej Sklepu.

10. Dane osobowe

10.1. Operator przetwarza dane osobowe Klientów i jest ich administratorem.

10.2. Prawa Klienta oraz bardziej aktualne informacje na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązki informacyjne wymagane przez GDPR, znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

11. Skargi

11.1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu mogą być zgłaszane przez Klienta poprzez wysłanie reklamacji na adres: [adres e-mail]. Na ten sam adres Klient może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Operatora.

11.2. Skarga powinna zawierać:

a) wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;

b) przedmiot reklamacji;

c) okoliczności uzasadniające reklamację;

d) wskazanie żądania.

11.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania, pod warunkiem, że Klient jasno i wyraźnie sformułuje reklamację.

11.4. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, Operator zwróci się do Klienta o uzupełnienie niezbędnych wyjaśnień w terminie 7 dni. W przypadku bezskutecznego wezwania, reklamacja nie podlega rozpatrzeniu.

11.5. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany powiadomieniem wysłanym na jego aktualny adres e-mail.

11.6. Jeżeli Operator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania, uznaje się, że reklamacja została uznana.

11.7. W przypadku, gdy reklamacja złożona przez Klienta będącego konsumentem nie zostanie uznana, w odpowiedzi na reklamację Operator przekaże Klientowi oświadczenie o:

a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem handlowym, albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo o

b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem handlowym.

11.8. Powyższe oświadczenie zostanie przekazane Klientowi pocztą elektroniczną.

11.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.7. powyżej, Operator wraz z oświadczeniem przekazuje Klientowi informację o podmiocie uprawnionym do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

11.10. W przypadku niezłożenia przez Operatora żadnego oświadczenia uznaje się, że Operator wyraża zgodę na udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

12. Przepisy końcowe

12.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora oraz pod adresem elektronicznym https://301carats.com/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, wyszukanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

12.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Niezależnie od tego, informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na stronie głównej Sklepu.

12.3. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich udostępnienia Klientowi.

12.4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres office@concilia.com.pl przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku, do czasu wygaśnięcia Umowy, stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa z dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

12.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa Polerancja, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz GDPR.

12.6. Spory z Klientem, który jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast spory z Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

12.7. Klientowi będącemu konsumentem, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich.

12.8. Użytkownicy będący konsumentami mogą korzystać z pozasądowych sposobów składania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym za pośrednictwem platformy ODR, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.9. Postanowienia dotyczące konsumentów w zakresie art. 3851-3853, art. 556-576 (z wyłączeniem art. 558 § 1 zdanie drugie, art. 563 i art. 567 § 2) oraz 5761-5764 Kodeksu cywilnego, a także w zakresie prawa odstąpienia od umowy - stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru profesjonalnego, wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy .docx